Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία με την επωνυμία MILIAS CAMPS-Εκδρομές Περιπέτειας για Νέους ΕΠΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Σταυροπούλου, αρ. 30, Τ.Κ. 11252 και έχει στοιχεία επικοινωνίας milias@otenet.gr και τηλέφωνο (+30) 210 601 5601, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εμείς») μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας συμμορφούμενη πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το ν. 4624/2019. Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική έχει στόχο να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://miliascamps.gr/ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους

Ορισμοί

 • «Προσωπικά δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.
 • «Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας, η MILIAS CAMPS-Εκδρομές Περιπέτειας για Νέους ΕΠΕ ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι του Δήμου κ.λπ.
 • «Συγκατάθεση»: κάθε ένδειξη βουλήσεως του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • «Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 • «Ισχύουσα Νομοθεσία»: η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός»), ο ν. 4624/2019, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι αποφάσεις, οδηγίες, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

B. Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας https://miliascamps.gr/

Κατά την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας δεν συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Αποδέκτες

Δεν διαβιβάζουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους.

Αποποίηση ευθύνης για ιστοσελίδες τρίτων-Κουμπιά κοινωνικών μέσων

Στην παρούσα ιστοσελίδα υπάρχουν κουμπιά κοινωνικών μέσων – social media widgets (λ.χ. Facebook.) με την χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμά του.

Για εμάς σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς της. Νόμιμη βάση της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εκπλήρωση σκοπών εννόμου συμφέροντος μας και συγκεκριμένα της διαλειτουργικότητας με εφαρμογές που χρησιμοποιούμε.

Εμείς δεν ελέγχουμε ούτε ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία διενεργηθεί σε αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης των δικτύων αυτών μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Γ. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με την Ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Συνιστούμε, λοιπόν, να ανατρέχετε κάθε φορά στην επικαιροποιημένη έκδοση της Πολιτικής για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας: Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: milias@otenet.gr